Cibule, sója a brokolice obhájily certifikát Global G.A.P. pro rok 2022

Česká společnost pro jakost již po několikáté udělila Zemědělskému družstvu Všestary certifikát, který dokládá, že bezpečnost potravin je pro nás na prvním místě!

Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na trh. Přečtěte si o něm více v rozhovoru s manažerkou certifikací GLOBALG.A.P. v České společnosti pro jakost Ing. Veronikou Krejčovou:  

GLOBALG.A.P. je certifikace pro zemědělský sektor. Můžete nám tuto certifikaci přiblížit, pro koho je tato certifikace určena?

GLOBALG.A.P. zahrnuje soukromoprávní standardy zaměřené na dodržování správně zemědělské praxe. Jedním z nich je standard Integrated Farm Assurance (IFA), který je zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. Certifikován je vždy konkrétní produkt, který je kontrolován od „semínka“ až po sklizeň a posklizňové manipulace. Další zpracování produktu již do této certifikace nepatří.

Je vhodná pro všechny oblasti zemědělství? Nebo se zaměřuje jen na vybrané oblasti?

Standard IFA GLOBALG.A.P., je mezinárodní standard a pokrývá celou oblast zemědělství, tj. rostlinnou a živočišnou výrobu a akvakulturu. Certifikovat můžete tedy cokoliv od ovoce a zeleniny až po kávu, čaj a ryby. Česká společnost pro jakost v tuto chvíli certifikuje ovoce a zeleninu, polní plodiny, rostlinný rozmnožovací materiál, květiny a okrasné rostliny, prasata a mléko.

Jaké požadavky musí splnit certifikovaná organizace? Jaká jsou hlavní kritéria, co vše se ověřuje?

Zájemce o certifikaci musí splňovat soubor povinností, které se kryjí s nařízeními Evropské unie. Tzv. klíčové povinnosti zahrnují stěžejní požadavky, např. vyhodnocení hygienických rizik, rizik produkčního místa, analýzy reziduí či kvality závlahové vody a mnoho dalších.

Jak velkou roli v certifikaci hraje bezpečnost potravin a udržitelnost produkce?

Bezpečnost potravin hraje rozhodně stěžejní roli, to znamená, že zavedení standardu v organizaci bezpečnost zvyšuje. Produkt je vysledovatelný až ke svému počátku. Co se týče udržitelnosti produkce, požadavky standardu zahrnují např. minimalizaci odpadů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie.

V čem může certifikace GlobalG.A.P. zemědělcům pomoci?

Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na trh. Pokud chce producent dodávat do obchodních řetězců, certifikace je víceméně vždy vyžadována. A i když je zavedení požadavků standardu v podniku zpočátku velkou papírovou zátěží, rozhodně se v praxi ukazuje, že pokud přijde do podniku na kontrolu např. Státní zemědělské a potravinářské inspekce, je na to již producent díky certifikaci GLOBALG.A.P. připraven. Zavedení standardu může také v mnoha případech napomoci zlepšit vnitropodnikový management.

Co znamená certifikace GlobalG.A.P. pro koncového zákazníka? Proč by měl vyhledávat produkty od organizací certifikovaných podle tohoto standardu?

Standard je nastaven tak, že koncový zákazník v obchodě nerozezná certifikovaný a necertifikovaný produkt. Pouze na obalu či přepravce smí být uvedeno devítimístné číslo GGN, a to je známka toho, že je produkt certifikován. V dnešní době, a to je velice pozitivní, je v obchodních řetězcích velké množství české zeleniny a ovoce a až na výjimky je tato produkce certifikována GLOBALG.A.P.

Může certifikace GlobalG.A.P. přinést organizaci nové odběratele?

Rozhodně ano, ale jak jsem již zmiňovala, jedná se zejména o obchodní řetězce a velkoobchody.

Můžete nám přiblížit, jak náročné je se na certifikaci připravit?

Žijeme v byrokratické době, takže samozřejmě může být pro producenta náročné připravit všechny potřebné dokumenty pro certifikaci. Existují ale také poradci GLOBALG.A.P. Náročné může být hlavně zavedení všech nastavených pravidel a postupů do praxe a jejich dodržování. Někteří producenti mohou mít již jiné certifikáty, například Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) může usnadnit přípravu na certifikaci GLOBALG.A.P.

Jak si stojíme, co do počtu certifikovaných organizací, v porovnání se zeměmi s velkým podílem zemědělské krajiny?

Toto nemohu objektivně porovnat, protože nelze zjistit, kolik má která země organizací certifikovaných GLOBALG.A.P. Rozhodně se ale tlak na zemědělské producenty v České republice zvyšuje, a je to dáno i koncovým zákazníkem, který se již nespokojí s čímkoliv, co mu obchodník nabídne. Počet certifikovaných organizací se tedy v ČR a na Slovensku zvyšuje rok od roku. Navíc se zvyšuje zájem o doplněk standardu GLOBALG.A.P. Analýzu rizik sociálních potřeb zaměstnanců (GRASP), který může získat pouze organizace již certifikována GLOBALG.A.P.

Česká společnost pro jakost je členem Národní technické skupiny GLOBALG.A.P., co to znamená? Jaké to má výhody pro zákazníka ČSJ?

Národní technická skupina má za úkol implementovat a rozvíjet standard v podmínkách ČR. Zajišťuje národní interpretace požadavků či veškeré překlady dokumentů do českého jazyka. Dále funguje jako zpětná vazba producentů, řetězců a státní správy a jako kontaktní místo pro veřejnost v otázkách výkladu a implementace požadavků standardu. Toto vše je výhodou nejen pro zákazníka ČSJ, ale pro všechny organizace certifikující se standardem GLOBALG.A. Dalšími členy skupiny jsou zástupci ČZU a VŠCHT a jiní nezávislí odborníci z různých oblastí zemědělství.

Zdroj: https://www.csq.cz/infocentrum/odborne-clanky/detail/certifikace-globalgap