Perspektiva českého zemědělství podle Moniky Nebeské

Současnost českého zemědělství a jeho výhled do budoucnosti bylo tématem 226. Žofínského fóra. Miroslav Toman hovořil o zákazu užívání účinných látek s obsahem glyfosátu či kritickém stavu prasat v ČR. Monika Nebeská představila vizi Zemědělského družstva Všestary a vyzvala zástupce ministerstva zemědělství k podpoře domácího zemědělství.

Agrární komora ČR společně s Potravinářskou komorou ČR a Ministerstvem zemědělství ČR se setkali 26. března 2019 jako spoluorganizátoři na Žofínském fóru, zaměřeného na současnost českého zemědělství a jeho perspektivu. Na programu byly otázky zvýšení produkce a efektivnosti zemědělství i možnosti vlivu na směr zemědělství v České republice.

- Žofínské fórum proběhlo již tradičně ve Velkém sále paláce Žofín dne 26.března 2019

Ve svém vystoupení uvedl Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR, nové vymezení erozně ohrožených ploch s platností od 1.1.2019. Díky vyhlášce je nyní chráněno 25 % orné půdy, což představuje více než 600 tisíc hektarů. Pěstování plodiny na erozně ohrožené půdě je nyní omezeno plochou, která nesmí přesáhnout 30 hektarů. Nově platí také povinnost zakládat na svažitých pozemcích ochranné pásy s minimální šířkou 22 m, které přeruší pozemek s erozně ohroženou plodinou.

Dalším tématem byl zákaz užívání účinné látky glyfosát od 1.1.2019 na plodiny, které jsou určeny pro potravinářské účely. Za porušení podmínek lze právnickým osobám udělit až čtyřmilionovou pokutu. Aktuálně je Česká republika jednou z prvních zemí EU, která přistoupila k omezení používání glyfosátu. Za posledních šest let se v České republice podařilo snížit užívání pesticidů o 7,1 % (obrázek č.1 Spotřeba pesticidů), uvedl Ministr Toman.

Ministr Toman se také zmínil o problematice sucha a boji s ním. Za poslední čtyři roky zde bylo investováno 29 mld. Kč. Do budoucna chce ministerstvo podpořit vytvoření nebo obnovu 1200 rybníků ve výšši 500 mil. Kč/rok.

Posledním tématem byl zahraniční obchod České republiky a současná soběstačnost. Pro zvýšení soběstačnosti v rostlinné výrobě zařadilo ministerstvo mezi citlivé plodiny ovoce a zeleninu, u nichž byla zavedena podpora formou kapkových závlah nebo budování sadů.

- obr. 1 - Spotřeba pesticidů kg/hektar (Zdroj: Agrární komora ČR)

- Belgie má dnes nejvyšší spotřebu pesticidů mezi státy EU (8kg/ha). Spotřeba pesticidů v České republice patří k nejnižším v rámci EU (1,9 kg/ha).

U živočišné výroby zmínil Ministr Toman problematiku levného dovozu vepřového masa ze zahraničí. V roce 2010 činil stav prasat 1 845 tis. ks, v roce 2018 poklesl na 1 508 tis. ks. Řešení vidí v apelu na zpracovatele a spotřebitele k nákupu domácí produkce a lepšího využití zpracovatelských kapacit.

- zleva: prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek, ministr zemědělství Miroslav Toman, předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, vedoucí oddělení kvality Penny Market s.r.o. Petr Baudyš, předsedkyně představenstva ZD Všestary Monika Nebeská

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek zdůraznil nutnost přiblížit společnou zemědělskou politiku EU k současným světovým trendům především v produktivitě práce, koncentraci výroby či implementaci nových nástrojů. Řešení dobrého hospodaření vidí v precizním zemědělství, avšak za dostatku organické hmoty v půdě a související živočišnou výrobou.

Na Žofínském fóru dále vystoupil Petr Baudyš, zástupce Penny Marketu s.r.o., Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestar a Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodních vztahu a komunikace ČEB, a.s. a y.

Předsedkyně představenstva ZD Všestary Monika Nebeská se zmínila o postupu v kauze s polským masem. Současně vyzvala přítomné zástupce ministerstva zemědělství k podpoře domácího zemědělství. Také představila vizi Zemědělského družstva Všestary, kde při klasickém pěstování není nejdůležitějším ukazatelem zisk, ale i provázanost na okolí, ve kterém družstvo hospodaří. Snahou je budování dobrého jména, využívání nových trendů v rostlinné a živočišné výrobě, ale také spolupráce se středními a vysokými školami.

Ve svém proslovu Monika Nebeská také reagovala na vystoupení ministra zemědělství a požadavky Evropské Unie, jenž chtějí zvyšovat "zelenou" politiku. Upozorňuje, že pokud u Evropské unie nenastane změna v politice, je nutné zajistit ochranu zemědělců EU před dovozy potravin, ale i krmiv či dalšího zboží z třetích zemí.

Současně EU vytváří pravidla pro zemědělce v EU a zároveň je neuplatňuje u zemědělců třetích zemí. Příkladem z praxe jsou GM plodiny a postoj EU k nim, přičemž stejná EU dováží krmiva z Jižní Ameriky, kde jsou pěstované geneticky modifikované plodiny. Druhým příkladem je zákaz používání chemie u cukrovky, avšak zákaz jedné látky zapříčinil zvýšení spotřeby jiných chemických latek a to ve větším množství, uvedla Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary.

- Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary

Je patrné, že čeští zemědělci dokáží produkovat kvalitní rostlinné a živočišné komodity. Nyní je jen na nás, abychom jako zodpovědní spotřebitelé kupovali potraviny vyrobené v České republice a podpořili tak domácí trh.

Agrární komora ČR. Jaká je současnost a zejména perspektiva českého zemědělství? www.akcr.cz [online]

Miroslav Toman. Současnost a perspektiva českého zemědělství. 226. Žofínské fórum